วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พันธุกรรม ม.3

แบบทดสอบรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.3
พันธุกรรม

1. การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากรุ่นบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกหลานเรียกว่าอะไร
1. โคลน
2. พันธุกรรม
3. DNA
4. ยีน
2. เด็กหญิงศรัณยามีลักยิ้มเหมือนป้าซึ่งเป็นพี่สาวพ่อ เป็นเพราะอะไร
1. เพราะป้าเป็นพี่ของพ่อ
2. เพราะป้าและศรัณยามีความผูกพันทางสายเลือด
3. เพราะศรัณยาได้รับถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
4. ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่มีคำตอบ
3. DNA หรือสารพันธุกรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญในยีน ซึ่งเป็นกรดชนิดหนึ่ง ย่อมาจากอะไรอะไร
1. deoxyribonucleic acid
2. deoxygennucleic acid
3. deoxyridenucleic acid
4. deoxyrationucleic acid
4. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม มีลักษณะเรียงกันเหมือนลูกปัด ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่โดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ไปยังลูกหลาน เรียกว่าอะไร
1. ยีน
2. DNA
3. จีโนไทป์
4. ฟีโนไทป์
5. ที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
1. เซลล์ร่างกาย
2. เซลล์สืบพันธุ์
3. โครโมโซม
4. DNA
6. เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อเรียกว่าอะไร
1. โครโมโซม X
2. องคชาต
3. โครโมโซม Y
4. อสุจิ
7. การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตไปยังรุ่นลูกหลานสามารถถ่ายทอดโดยผ่านทางใดของพ่อแม่
1. เซลล์ร่างกาย
2. เซลล์สืบพันธุ์
3. โครโมโซม X
4. โครโมโซม Y
8. ลักษณะใดที่ไม่ได้จัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม
1. ถนัดมือซ้าย
2. ไม่มีลักยิ้ม
3. ม่านตาสีดำ
4. แผลเป็นเหนือคิ้ว
9. การที่สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกัน แม้จะเป็นคู่แฝดก็ยังมีส่วนแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้เรียกว่าอะไร
1. การวิวัฒนาการ
2. ทฤษฎีการผ่าเหล่า
3. ความแปรผันทางพันธุกรรม
4. ความผิดปกติของโครโมโซม
10. ข้อใดเป็นลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง
1. ลักษณะลักยิ้ม
2. ลักษณะติ่งหู
3. ลักษณะการห่อลิ้น
4. ลักษณะของความสูง
11. ข้อใดเป็นลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่อง
1. ลักษณะลักยิ้ม
2. ลักษณะสีผิว
3. ลักษณะขนาดศีรษะ
4. ลักษณะของความสูง
12. Homo sapiens เป็นชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ของอะไร
1. คน
2. หนู
3. แมว
4. สุนัข
13. ลักษณะของโครโมโซมขณะมีการแบ่งเซลล์เหมือนอะไรมากที่สุด
1. ลูกปัด
2. กระดุม
3. ปาท่องโก๋
4. เต้าหู้ทอด
14. โครโมโซมร่างกายของคนมีกี่คู่
1. 1 คู่
2. 22 คู่
3. 23 คู่
4. 24 คู่
15. การจับคู่ของโครโมโซมเพศชาย จะเป็นแบบใด
1. XX
2. XY
3. XXY
4. XYY
16. เซลล์ไข่ของลิงซิมแปนซีมีจำนวนโครโมโซม 24 แท่ง เซลล์ร่างกายของซิมแปนซีจะมีโครโมโซมกี่แท่ง
1. 12
2. 36
3. 46
4. 48
17. โครโมโซมเพศของพ่อชนิดหนึ่ง เมื่อเข้าไปผสมกับโครโมโซมเพศของแม่ แล้วเจริญเป็นทารกเพศหญิง เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อเซลล์นี้เป็นชนิดอะไร
1. X
2. Y
3. XY
4. ยังสรุปไม่ได้
18. กำหนดให้ต้นถั่วลักษณะสูงเป็น T และลักษณะเตี้ยแคระเป็น t เมื่อนำถั่วต้นสูงที่มีจีโนไทป์เป็น Tt ผสมกับถั่วต้นเตี้ยแคระ ลูกเกิดมาจะมีลักษณะอย่างไร
1. TT สูง
2. tt เตี้ยแคระ
3. Tt สูง
4. Tt สูง และ tt เตี้ยแคระ
19. “ในการผสมเมล็ดถั่วเหลืองเมล็ดเรียบเข้าด้วยกัน ปรากฏว่าได้ลูกเมล็ดเรียบ 310 ต้น เมล็ดย่น 98 ต้น” จากข้อมูลนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. เมล็ดย่นเป็นลักษณะเด่น
2. เมล็ดย่นในรุ่นลูกเป็นพันทาง
3. เมล็ดเรียบในรุ่นพ่อแม่เป็นพันธุ์แท้
4. เมล็ดเรียบในรุ่นลูกทั้งพันธุ์แท้ และพันทาง
20. ถ้าหนูตะเภาขนสีดำ ผสมกับหนูตะเภาขนสีดำ ปรากฏว่าได้ลูกสีดำ 12 ตัว สีขาว 4 ตัว จีโนไทป์ของหนูตะเภาขนสีดำ และสีขาวในรุ่นพ่อแม่เป็นอย่างไร (B แทนยีนควบคุมขนสีดำ, b แทนยีนที่ควบคุมขนสีขาว)
1. BB, bb
2. Bb, bb
3. Bb, Bb
4. BB, Bb
21. ชายคนหนึ่งเป็นปกติ แต่มีแม่เป็นโรคทาลัสซีเมีย ไปแต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมีย โอกาสที่เขาจะมีลูกเป็นปกติคิดเป็นร้อยละเท่าไร
1. 0 %
2. 25 %
3. 50 %
4. 75 %
22. ชายปกติและไม่เป็นพาหะ แต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะของผิวเผือก โอกาสที่เขาจะมีลูกผิวเผือกคิดเป็นร้อยละเท่าไร (ยีนผิวเผือกเป็นยีนด้อย)
1. 0 %
2. 25 %
3. 50 %
4. 75 %
23. ฟีโนไทป์ของคนต่อไปนี้แปรผันตามสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ยกเว้นลักษณะในข้อใด
1. ลักษณะสีผิว
2. ลักษณะสีผม
3. ลักษณะรูปร่าง
4. ลักษณะถนัดซ้าย
24. บิดาแห่งพันธุศาสตร์ คือใคร
1. เกรเกอร์ เมนเดล
2. กาลิเลโอ
3. อัลเบิร์ต ไอสไตน์
4. ชาร์ล ดาวิน
25. จากข้อ 23 เขาทดลองศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยการผสมพันธุ์พืชชนิดใด
1. ถั่วฝักยาว
2. ถั่วเขียว
3. ถั่วลันเตา
4. ถั่วเหลือง
26. ยีนที่ควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะจะอยู่กันอย่างไร
1. อิสระไม่มีพวก
2. อยู่กันเป็นคู่
3. อยู่กัน 4 ยีน
4. อยู่กันมากกว่า 4 ยีน
27. สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชายแล้ว 2 คน โอกาสที่จะมีลูกคนที่ 3 เป็นชายเท่ากับเท่าไร
1. 0 %
2. 25 %
3. 50 %
4. 75 %
28. พ่อมีหมู่เลือด O ลูกเกิดมา 3 คน สองคนแรกมีหมู่เลือด A คนสุดท้ายมีหมู่เลือด B แม่มีเลือดหมู่ใด
1. A
2. B
3. AB
4. A หรือ B ก็ได้
29. พ่อมีหมู่เลือด A ลูกเกิดมา 2 คน คนแรกมีหมู่เลือด A คนที่สองมีหมู่เลือด B แม่มีเลือดหมู่ใด
1. A
2. B
3. AB
4. A หรือ B ก็ได้
30. นิ้วเกิน เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากอะไร
1. ความผิดปกติของเซลล์ร่างกาย
2. ความผิดปกติของแอลลีนเด่น
3. ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ
4. ความผิดปกติของแอลลีนด้อย
31. กลุ่มอาการดาวน์ เกิดจากความผิดปกติของอะไร
1. โครโมโซมคู่ที่ 5
2. โครโมโซมคู่ที่ 21
3. โครโมโซม X
4. โครโมโซม Y
32. หญิงมีครรภ์ควรมีการฝากครรภ์เพื่อให้หมอตรวจความผิดปกติของ
ก. ชนิดโครโมโซมลูก
ข. จำนวนโครโมโซมลูก
ค. ชนิดโครโมโซมแม่
ง. จำนวนโครโมโซมแม่
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
1. ข้อ ก. และ ข.
2. ข้อ ค. และ ง.
3. ข้อ ก. ข. ค. และ ง.
4. ข้อ ก. เท่านั้น
33. การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่โดยการเพิ่มจำนวน DNA ที่เหมือนกัน จนได้สิ่งมีชีวิตใหม่ ที่เหมือนสิ่งมีชีวิตใหม่ทุกประการ เรียกอีกอย่างว่าอะไร
1. จีเอ็มโอ
2. ก๊อปปี้
3. คริดูชาต์
4. โคลน
34. สัตว์ตัวแรกที่เกิดจากการโคลนคืออะไร
1. สุนัขสนัปปี้
2. แกะดอลลี
3. ม้าโปรมีเตีย
4. วัวโอเมก้า 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น